Fotoğraf: Ersin Alan Fotoğraf: Ersin Alan Fotoğraf: Ersin Alan Fotoğraf: Ersin Alan

Kuruluş

30 Haziran 2011 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak "Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi Bilim Dalı" adıyla Uzaktan Eğitim Tezli Yüksek Lisans programı açılmıştır. 

Prof. Dr. Fethiye Erbay Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi Bilim Dalının kurucusu ve ilk başkanıdır.

Programın Açılma Gerekçesi

Kültürel  miras alanlarının yönetimi açısından son derece önemli konuma sahip olan ülkemiz  ve özellikle  tarihi bir kent olan kültür varlıklarını araştırmak ve koruma yollarını öğretmek ciddi bir zorunluluktur. 

UNESCO tarafından 2010 Dünya Kültür Mirası listesi’ n de yer alan Ülkemiz,  aynı zamanda Avrupa Kültür Başkenti listesi’n de de yer alması açısından ülkemizin pek çok kültürel ve sanatsal değerlere, antik kent, sit alanlarına sahip olması açısından bu eşsiz kültürel mirasına sahip çıkma bilincinin güçlenmesi ve bu mirası kurtarma yollarının araştırılması öncelikli görevimiz olmaktadır. Hızla değişen kentleşme sonucunda, eski eserlerin, kültürel ve arkeolojik değerlerin hızlı biçimde bozulmalarına ve ortadan kalkmalarına neden olan olumsuz şartları tanımlayarak, kurtarılmaları, geleceğe aktarılmalarını içeren koruma ve yönetim ağırlıklı çalışmaları kapsamaktadır.

Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi Uzaktan Eğitim TezliYüksek Lisansı;  tarihi yerleşimlerin, sit alanlarının korunması, sağlıklılaştırılması, anıtların, müzelerin, sivil mimarlık örneklerinin, tarihi binaların, müzelerin restorasyonu ve yeniden kullanımı, arkeolojik alanların korunması,  yeniden düzenlenmesi, işletilmesi, yönetilmesi çalışmalarına uluslararası standartlarda, bilimsel düzeyde paylaşımı amaçlanmaktadır.

Taşınmaz ve taşınabilir kültür varlıklarını koruma ve onarımı ile kültür ve sanat varlıklarının gelecek kuşaklara sağlıklı biçimde aktarılabilmesi için gerekli koruma, onarım bilincini kazandırmanın yanında yasal düzeyde, kurumsal yapılaşması, ihale ve projelerin hazırlanması, kontrol edilmesi değerlendirilmesine yönelik yönetici uzmanların, bilim adamlarının yetişmeleri hedeflenmektedir. 

Kültürel  miras alanlarının yönetimi yer alan kentsel,  arkeolojik  koruma ve yeni teknolojilere ilişkin bilgilerin aktarılması, rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlama, tarihi yerleşmeleri arkeolojik ve sit alanları için korumaya yönelik önerileri geliştirme gibi kuramsal ve uygulamalı çalışmalar geliştirmektedir. Kültürel  miras alanlarının yönetimi kent bilinci, kent dokusu ve tarihi kentler  konusunda bilgi birikimine sahip uzmanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezli Yüksek Lisansı;   mimarlık, mühendislik  yanında diğer  çeşitli disiplinlerden mezun kişilere kültürel mirasın yönetim boyutunda  korunması konusunda  eğitim vermektedir.
Ülkemizde kültürel miras alanlarının yönetimi konusunda yetişmiş eleman eksikliğini gidermek amacı ile Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi Uzaktan Eğitim programı kapsamında;  eski yapılar ve kent dokusun daki bazı müdahalelerle bozulmalarını önlemek, tarihi yapıların restorasyonu, tarihi mekanların, konakların müzeye çevrilmesi  amacıyla uygulamalı ve teorik çalışmalara dayanan yönetim ağırlıklı dersler verilmektedir. Programı başarıyla tamamlayanlar geleceğin mesleği olarak ‘’Kültürel Miras Alanlarının Yöneticisi’’ ünvanı ile uzman olarak serbest çalışma olanağına sahip olabilecektir. 

Programın Amaçları

•  Kültürel miras alanlarının yönetimi; kültürel, kentsel ve arkeolojik mirasın korunması, yeniden işlev kazandırılmasını sağlamaktır.
•  Kültürel miras alanlarının yönetimi; çağdaş koruma çalışmaları kapsamında uygulamalı ve teorik çalışmalarla yönetsel boyutunun yerleşmesine katkıda bulunmaktır.
•  Korunması gerekli kültürel, sanatsal ve bilimsel değerlerin, eserlerin kurumsal düzeyde yapılaşmasını planlamak, gelecek kuşaklara aktarmaktır.
•  Kültürel miras alanlarının yönetimi; alanında profesyonel yeterliliğe sahip yönetim uzmanları  yetiştirmek
•  Uluslararası düzeyde kültürel  miras alanlarının değişimlerini planlamak ve gelişimi için ortak paydaşlarla birlikte çalışmak.
•  Türkiye'de Kültürel miras alanlarının yönetiminin bilimsel bir disiplin olarak kabul edilmesini sağlamak.
•  Kültürel miras alanlarının yönetimi; konularında duyarlı ve etik bilince sahip araştırmacı ve uygulamacılar yetiştirmek,  mesleki yeterlilik kazandırmak.

Kültürel miras alanlarının yönetimi çalışmalarında karşılaşılacak problemleri çözme, müzeler arası profesyonel ilişki kurma, disiplinler arası uygulamaya açık, deneyselliği yaratıcılığı geliştirici çalışmalar yürütülecektir. 


Programdan mezun olanların alacağı ünvan:  Kültürel Miras Alanlarının Yöneticisi


Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar (dersler ve kredi sayıları, staj, vb.): Programdan mezun olmak için kayıtlı öğrencilerin 21 kredi (7 ders x 3 kredi) ders almaları yanında, seminer dersi, uzmanlık alan dersleri, seçmeli dersler almaları, dersleri tamamladıktan sonra tez hazırlamaları, tez sunumunda başarılı oldukları takdirde ve İÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün gerekli koşullarını tamamlamaları gerekir.

İstanbul Üniversitesi, Kalenderhane Mah. 16 Mart Şehitleri Cad.
Hallacı Mansur Çıkmazı 664 ada 26 parsel, 34452 Süleymaniye Fatih/İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00 / 10695-14362